Hjälps åt med delaktigheten på mötet

Behöver ni i er arbetsgrupp förbättra era möten? En metod för det är att hjälpa varandra att komma till tals, hjälpa varandra att bidra!

Så här kan ni göra:
Lyft ämnet vid lämpligt tillfälle. Berätta att ni skulle vilja införa ett gemensamt ansvar för att göra alla i gruppen delaktiga under era möten. Det är inte bara mötesledaren eller chefens ansvar. Ni ska alla börja hjälpa varandra att komma till tals. Ni ska göra det genom att helt enkelt be om input och tankar.
Berätta om mål och syfte det vill säga varför ni vill göra det, vad det ska landa i. Till exempel att ni skulle vilja förbättra gruppens kommunikation och göra era möten mer engagerande. Beskriv vad gruppen har att vinna på att ni gör det här experimentet. Till exempel att era möten blir effektivare, ni drar nytta av varandras olika erfarenhet och kunskap osv.

För att lyckas med detta behöver ni komma överens om vilka mötesspelregler som ska gälla från och med nu. Förslag: Läs resten av inlägget »


”Tell me a story”

story

Det här är en metod som har många användningsområden.
Den kan användas för att bearbeta en upplevelse, ge nya infallsvinklar och vidga förståelsen av en händelse.
Den kan användas i syfte att öka inlärningen i ett ämne då den ger deltagarna möjlighet att repetera, reflektera och förstärka det egna lärandet.
Den kan också användas som träning i kommunikation och samtal – deltagarna tränar både uppfattningsförmåga och koncentrationsförmåga.

Gör så här:
1. Dela in deltagarna i par, där en får rollen att vara A och den andra får rollen att vara B.
2. Ge följande instruktion: Läs resten av inlägget »


Att lyckas med förändring

change-671374_640
Den här metoden är genialisk i sin enkelhet för att ta tag i saker som behöver förändras. Metoden hjälper dig att prioritera en sak att fokusera på, vilket ökar chanserna att lyckas. Det skulle kunna handla om saker du vill förändra och utveckla hos dig själv, på ditt arbete, i en relation eller kanske i ditt hem.

Skriv ner fem saker du vill förändra. Läs resten av inlägget »


LEGO, hur är läget?

1250
En klassiker att ha i åtanke i inledningen av ett möte är LEGO. LEGO står för: Läget, Eftertanke, Glädjeämne och Orosmoln. Med hjälp av denna metod ”checkar ni in” i mötet på ett bra sätt. Deltagarna får också träning i att dela med sig och vara öppna mot varandra. Ett bra sätt att starta en arbetsdag, avrunda en vecka, att använda vid projektredovisningen eller att ha som stående punkt på ett månadsmöte.

Gör så här:

Varje deltagare har papper och penna, och skriver ner rubrikerna i LEGO på ett papper.

Läget?
Eftertanke?
Glädjeämne?
Orosmoln? Läs resten av inlägget »


Höjdpunktsskvaller – en enkel form av framgångsundersökning

”Höjdpunktsskvaller” är en enkel metod som kan passa bra när man vill att teamet på jobbet eller deltagarna på utbildningen/mötet/konferensen ska bli inspirerade och lära av varandra. Med den här metoden får man fram ”best practice” inom en verksamhet, och hittar framgångsfaktorer – för att kunna göra mer av det som fungerar bra. Metoden ger även bekräftelse och positiv feedback till den som delar med sig av sina erfarenheter.

Så här går det till:

En person berättar kort om ett tillfälle då hen upplevde att allt fungerade på bästa sätt. En höjdpunkt i arbetet! Det kan vara ett enskilt tillfälle eller ett längre händelseförlopp, t ex ett samarbete av något slag.
Läs resten av inlägget »


”Kortskriva”

Dr. Sivasailam ”Thiagi” Thiagarajan har gjort mätningar på hur minnet fungerar. ”Thiagi” är en stark förespråkare av interaktiva undervisningsformer och lär ha sagt: ”The more you try to teach people, the less they learn.” Hans mätningar visade att om vi bara lyssnar till någon som talar så minns vi i snitt 19 % av informationen efteråt. När vi får reflektera och ställa frågor minns vi hela 67 % av innehållet. Om man gör en aktiv övning/lek kan man nå så långt som till 87 %!

En mycket enkel men effektiv metod för att engagera kursdeltagare/elever i ett ämne och öka det faktiska lärandet är att inleda med att ställa en fråga, exempelvis: ”Vad tänker du på när jag säger …… (fyll i det ämne som är i fokus)?” Ge sen deltagarna några minuter att individuellt skriva ner – ”kortskriva” – sina tankar. Därefter kan svaren diskuteras, kanske först i mindre grupper, sedan i storgrupp. På så sätt aktiveras deltagarnas förkunskaper och erfarenheter och alla hinner reflektera i lugn och ro innan man blir påverkad av vad de andra har att säga.

Läs resten av inlägget »


Fortsätta, sluta och börja med

Om man vill förbättra arbetssätt och bli skickligare och effektivare är det en bra idé att göra en utvärdering. Varför då? Jo när vi har upplevt något och sedan reflekterar över vad som fungerade respektive inte fungerade skapar vi empirisk kunskap. När vi själva upplever saker skapas kunskap som förankras djupare än de kunskaper som vi skaffar oss via böcker eller andras berättelser.

”Fortsätta, sluta och börja med” är en enkel metod som kan användas både individuellt och i grupp. Du/ni ser vilka bra saker som du/ni faktiskt redan gör och vill fortsätta med samt vilka nya grepp som kan tillföras. Genom att använda en metod för utvärdering kan du få hjälp att reflektera, lära och vidareutveckla dig själv, din arbetsgrupp eller organisationen.

Läs resten av inlägget »


Processkartläggning

Att göra en processkartläggning kan vara utvecklande för en arbetsgrupp. Processer finns i alla företag och organisationer, vare sig vi väljer att arbeta med dem eller inte. Genom att kartlägga en process och se hur aktiviteter hänger ihop med varandra skapas en gemensam bild av hur man jobbar – en processkarta. Det blir som att spela upp en film – ruta för ruta följer man händelseförloppet och ser hur samspelet fungerar mellan procesens olika aktörer. Med process menas ett arbetsflöde som har en början och ett slut och har en kund i slutändan som efterfrågar ett gott resultat/en leverans/en vara. Läs resten av inlägget »


Benchmarking

Enkelt uttryckt betyder benchmarking ”att jämföra”. På svenska skulle vi kunna säga verksamhetsjämförelse eller prestandajämförelse. Det är en metod för att systematiskt lära av goda förebilder och att jämföra den egna verksamheten med konkurrenter eller andra branscher. Syftet är att få insikt och kunskap som kan omsättas till effektiva förbättringar i den egna verksamheten genom att lära sig av de bästa – oavsett bransch. Läs resten av inlägget »


Lärpar

Medarbetare på en arbetsplats kan bilda ”lärpar”, för att stötta, coacha och utmana varandra. Metoden kan naturligtvis även användas för chefer och arbetsledare av olika slag, då kan det vara bra om de kommer från olika arbetsplatser.

Den här metoden innebär att man lägger upp en plan för vad man vill utveckla, lära sig och bli bättre på och i den lärprocessen tar man sedan hjälp av en kollega för att få stöd och återkoppling.

 

Läs resten av inlägget »