Enkel medarbetarenkät

Metodbanken har tagit fram en enkel webbenkät som du kan beställa och själv använda. En enkät som är kortare än de flesta andra enkäter och utgår från svarspersonens egna öppna åsikter. Ni vet, ”som man frågar får man svar”… Med den här enkäten fångar du in det svarspersonerna tycker är viktigt, inte bara det du eller enkätskaparen tror är viktigt att fråga om!

enkelenkät

Om du klickar på bilden kommer du till enkäten och kan själv testa hur det känns att svara på den. Obs att du måste skriva in något även i denna testversion för att se hur den fungerar. Dina svar sparas så klart inte. Vill du se exempel på hur svaren sammanställs och rapporteras till dig som beställare så maila mig!

Skulle du vilja använda denna enkla enkät inför nästa utvecklingsdag i ditt företag? Kostnaden för en enkätundersökning för upp till 50 personer är 6000:- ex. moms. 

Frågor och beställningar: marie.metodbanken@gmail.com

Exempel på användning av enkäten:
Metodbanken har bland annat använt enkäten tillsammans med en lärargrupp för att underlätta planeringen av en utvecklingsdag. Så här gick det till:
Personalgruppen fick en länk via mail, varje person fick sen gå in via den och besvara enkäten (anonymt) som inleddes med frågan: ”Hur har du det på jobbet?”. För att fånga in nuläget ombads de att berätta om sin arbetssituation genom att beskriva olika faktorer som de ansåg påverkade arbetsmiljön. Därefter skedde en stegvis sortering av faktorerna i positiv/negativ påverkan och i olika kategorier. I-och-med-detta kunde enkäten sedan sammanställas i strukturerad form med rubriker och grafer. En sammanställning  av enkäten skickades till mig av företaget som sköter den tekniska delen, och jag som processledare kunde ta del av resultatet i sorterad och lättläst form.

Hur blev resultatet då?
Feedbacken från deltagarna var att enkäten gick snabbt och var lätt att besvara. Enkäten fångade in hur lärarna uppfattade sin arbetssituationen, och vad de därmed hade störst behov av att vi jobbade med under utvecklingsdagen. Det är ett mycket smidigt sätt att få information om en grupps tankar kring nuläget, ett sätt att ”ta pulsen” på en grupp! I det här fallet blev det mycket tydligt att deltagarna ville ha verktyg för stresshantering och hade ett behov av att öka vi-känslan. Vi planerade ett upplägg med både kortare teoridelar och med gruppövningar av olika slag. Vi fick fin feedback efter dagen:

”Tack för en fantastisk dag i fredags. Alla var nöjda. Att behovet fanns är det ingen tvekan om. För mig var det många tankar som väcktes.”

I det här fallet fick uppdragsbeställaren också också en enkätrapport. Informationen som kom fram gav ju en tydlig nulägesbild av vad just denna arbetsgrupp hade för utmaningar – så klart värdefullt även för det fortsatta arbetet med att förbättra arbetsmiljön.