top of page

Brainstorming och prioritering med hjälp av post it-lappar

En bra metod att använda om man exempelvis tillsammans vill komma fram till vad som är viktigast eller skapa en gemensam handlingsplan. Metoden är utmärkt när man vill jobba vidare efter att ha fått resultat från en medarbetarundersökning eller kundundersökning. Ett bra sätt att få alla delaktiga och bidra med egna idéer samt inspireras av varandras idéer.

Berätta kort om bakgrunden till uppgiften, varför ni ska genom­föra den och lite om arbetssättet. Formulera frågan. Exempelvis: Vilka aktiviteter ska vi genomföra för att nå vårt mål? Skriv upp frågan på tavlan eller blädderblock.Låt deltagarna arbeta enskilt och skriva ned sina egna förslag på ett papper. Uppmana att dem att tänka fritt och hellre skriva många förslag än bara några få.


Låt deltagarna jobba i par och diskutera de egna förslagen. Kanske dyker det upp nya förslag - då skriver de ner även dem. Låt dem sedan välja ut de tre viktigaste förslagen och skriva ner dessa på tre separata papper. Sätt upp förslagen på väggen. En rad för varje par.


Låt varje par kort presentera sina tre förslag.


Låt varje par välja ut de tre förslag de tycker är viktigast genom att rita dit plustecken på dessa papper. Paret får bara välja ett eget förslag och på det får de bara rita ett plus. På andras förslag ritar de två plus.


Sortera förslagen. De förslag som inte fått några plustecken plockas bort. Vissa förslag kanske kan sorte­ras ihop. De förslag som fått flest plus är mest angelägna att arbeta vidare med.


Kom överens om hur ni ska skapa aktiviteterna. Ta reda på vem som vill ansvara för vad. Bestäm när uppföljning ska ske och när olika uppgifter ska vara klara. Dvs gör en plan för aktiviteterna.

留言


bottom of page