top of page

Att förebygga konflikter

Uppdaterat: 1 juni 2018


I alla arbetsgrupper finns konflikter! Det är inte att konflikter uppstår utan hur ni hanterar dem, som visar hur väl er arbetsgrupp fungerar och hur långt gruppen har kommit i sin utveckling. Konflikter behöver inte vara av ondo, de kan rensa luften, göra att ansvarsområden och arbetsuppgifter förtydligas och bidra till att arbetsgruppen utvecklas.


Det är viktigt att det som skapar konflikter tas om hand, förs upp till ytan och diskuteras. Ofta kan det handla om praktiska saker, tider som inte passas, fördelning av arbetsuppgifter och ansvarsområden, sjukfrånvaro, missförstånd med mera. Att vara proaktiv och diskutera och finna lösningar för denna typ av frågor, INNAN konflikterna uppstår, är en framgångsfaktor och kan bespara er onödig frustration i framtiden.


Frågor att ha dialog kring:

•  Vad skapar/kan skapa konflikter i vår arbetsgrupp?

•  Hur kan vi förebygga att dessa konflikter uppstår?

•  Hur ska vi hantera de konflikter som ändå uppstår i arbetsgruppen?


Se till att ni landar i några gemensamma förhållningsregler för er konflikthantering som ni är överens om. Exemplifiera gärna det ni kommer överens om, så att reglerna inte hamnar på för hög nivå. Till exempel: "Vi ska visa varandra respekt". Det låter fint, men hur kommer ni att märka när ni gör det? Ge ett konkret exempel. (Det finns ett särskilt inlägg som tar upp detta.)


Målet är att prata ihop sig kring och få en gemensam bild av hur ni i er grupp löser konflikter och argumentation på ett schysst och vuxet sätt, samt hur ni såklart förebygger att de ska uppstå. Tilliten ökar när medlemmarna i gruppen känner sig trygga i att konflikter kan lösas, vilket gör arbetet mer effektivt. IMGD-modellen beskriver bland annat detta.

Comments


bottom of page