top of page

Det roligaste jag vet är att jobba med teambuilding!

Uppdaterat: 1 juni 2018

Att se en grupp förvandlas är fantastiskt! Ibland syns det direkt framför mina ögon, ibland blir det tydligt i utvärderingen att aktiviteten gjort skillnad. Extra roligt är att få feedback i efterhand om att "någonting hände", det är roligare på jobbet nu, vi har mer energi och idéer!


Kan man underlätta en grupprocess med teambuilding?

Svaret är ja! En av framgångsfaktorerna för att en grupp ska utvecklas till ett effektivt team är kunskap om grupputvecklingsprocessen. Av den anledningen har jag alltid med ett pass med teori. Alla medlemmar i gruppen behöver ha samma kunskap och utgångsläge. Det ger en känsla av kontroll och förståelse även när samarbetet inte fungerar optimalt. Det ger även medlemmarna kunskap om vad de själva som individer kan göra för att hjälpa utvecklingen på traven.


Olika grupper behöver olika saker - vad behöver din grupp?

Alla som jobbar tillsammans har nytta av att med jämna mellanrum utveckla samarbetet och samhörigheten. Se bara till att det blir en teambuilding som är anpassad till det din grupp behöver utveckla. Gruppens behov och ert specifika syfte med teambuildingen ska styra upplägget och val av metod och övningar. Teambuilding kan ha olika fokus, till exempel värderingar, kommunikation eller konflikthantering. Det kan handla om att få samsyn på mål och syfte med gruppens verksamhet eller enbart att ha kul tillsammans! För alla grupper men särskilt en nybildad grupp handlar det om att lära känna varandra. Vilka är vi? Vad har vi för styrkor? Hur kompletterar vi varann? Där har genomtänkt och planerad teambuilding sin självklara roll. Grupper där medlemmarna arbetat ihop länge kan också ha nytta av denna typ av insatser för att få ny energi och öka delaktigheten. Till exempel för att påminna sig om det gemensamma uppdraget eller för att få syn på och åtgärda det som hindrar gruppen från att samarbeta så effektivt som möjligt.Grupper med stark sammanhållning klarar det mesta

Ju tuffare uppdrag och svårare arbetsuppgifter gruppen har, desto mer gruppkänsla och djupare relation krävs för att medlemmarna ska ha kapacitet att ta sig an och lyckas med sina uppgifter. När ni känner till och förstår varandras grundläggande behov, styrkor och svagheter samt vilka roller och funktioner alla har blir det lättare att nätverka och hjälpa varandra. När ni visar omsorg och stöttar varandra blir gruppen effektivare och arbetsglädjen ökar. Det blir också lättare att ha fokus på arbetsuppgifterna. I en grupp som inte kommit så långt i sin utveckling har individerna mest fokus på sig själva och risken att medarbetarna upplever att arbetet och uppgifterna blir dem övermäktiga är stor. Att känna att ni är flera som delar på ansvaret och att ha människor runt sig som en kan vända sig till vid behov av stöd gör att arbetsbördan känns lättare och minskar stressen.


Från otrygga till trygga grupper

I en otrygg grupp lägger deltagarna ofta stort fokus på att inte göra fel, istället för att lägga fokus på att göra rätt saker. Även när en är motiverad och vill dela med sig av sin kompetens är det inte säkert att det är så lätt, på grund av kommunikationssvårigheter. Många arbetsgrupper presterar ofta långt under sin potential på grund av detta.

När gruppen är trygg och vet vilka regler och normer som gäller, är det lättare att vara kreativ och våga ta risker.

När deltagarna får tillfälle att kommunicera och fördjupa gruppkänslan kan vi säga att gruppen ”synkroniserar och kalibrerar” sig. Genom detta skapas samsyn på uppdrag och utmaningar och gruppen kan jobba åt samma håll. Tiden ni investerar för teambuilding leder till ökad produktivitet och trivsel.


Hur jobbar jag?

Genom övningar, reflektion, dialog och teori bygger vi kunskap, ökad tillit, öppenhet och rakare kommunikation. De viktiga arbetsrelationerna stärks och fördjupas och gruppens deltagare får större förståelse för varandras värderingar. Detta ger förutsättningar för smidigt samarbete, arbetslycka och effektivt teamarbete.


Praktiska förutsättningar för en teambuildingaktivitet

När jag leder en teambuildningaktivitet finns det vissa förutsättningar som jag vill ha, för att kunna lyckas med uppdraget.

1) Jag vill göra en översiktlig planering tillsammans med beställaren, detaljplaneringen gör jag sedan på egen hand.

2) Tiden vi avsätter för aktiviteten bör vara minst en halvdag, gärna en heldag. Om vi har möjlighet att planera in flera återkommande dagar med aktiviteter under en längre period är det bra. Då kan vi följa upp hur det har gått och bygga vidare på vi-känsla och samarbete.

3) Lokalen måste vara tillgänglig* och passa för antalet människor i arbetsgruppen och deras behov. Vi vill gärna att luften räcker hela dagen och att temperaturen är behaglig. Är ni en stor arbetsgrupp med flera team vill jag kunna möblera med öar för att varje mindre team ska kunna sitta tillsammans och för att vi ska kunna röra oss fritt mellan borden. Om budgeten tillåter är det bra om lokalen är någon annanstans än på den egna arbetsplatsen - det är bra att "komma bort" från det dagliga arbetet en sådan här dag!

4) Teknik som projektor, mikrofon och ljudanläggning måste fungera bra.Vill du ha hjälp med er teambuilding? Maila för offert

Comments


bottom of page