top of page

Fiskskål - metod för reflektion i större grupp

Uppdaterat: 29 maj 2018


Det här är en dialogmetod för att till exempel komma vidare när man har kört fast i en arbetsgrupp eller utbildningsgrupp.


Kom överens om ett tema för övningen. Sätt 4-5 stolar i en ring i mitten av rummet. Deltagarna sitter på sina stolar i en eller två ringar runt den inre ringen av stolar.


Berätta att det nu finns möjlighet att samtala fritt kring det aktuella temat, men att samtalet är styrt av några enkla regler för att underlätta reflektion och kommunikation:


Regler:

  • Samtalet får bara föras mellan de personer som sitter i den inre ringen, den så kallade "fiskskålen".

  • Vem som helst får sitta där, när som helst.

  • De som sitter i de yttre ringarna får inte säga något, varken med varandra eller med de som sitter i den inre ringen. De får bara lyssna till samtalet i den inre ringen, och reflektera tyst för sig själv.

  • De som samtalar med varandra i den inre ringen får bara rikta sig till varandra, och bör undvika att titta på dem som sitter i de yttre ringarna.

  • Om alla stolar i den inre ringen är upptagna, kan en deltagare i den yttre ringen klappa någon i den inre ringen på axeln. Då måste den personen lämna sin plats åt den person som vill in.

  • Alla deltagare kan gå ut och in i ringen hur många gånger som helst.

  • Den inre ringen behöver inte vara full för att samtalet skall kunna pågå. Det räcker med att det finns en person i den inre ringen.

  • Det gör inte heller något om den inre ringen är tom vid ett eller flera tillfälle under övningen.

Inbjud deltagarna att börja samtalet. Berätta hur lång tid de kommer att ha på sig. Det bör vara mellan 15-30 minuter.


Ett sätt att avsluta övningen är att ge alla deltagare möjlighet att berätta vilka slutsatser de som individer har dragit av samtalet. Dessa slutsatser kan vid behov noteras på ett blädderblock. Poängtera att deltagarna inte behöver vara överens om slutsatserna.

Comments


bottom of page