top of page

Lappmetoden eller TT-metoden (Team Thinking)

Uppdaterat: 29 maj 2018


Passar små till mellanstora grupper


En metod som skapar delaktighet i exempelvis utvecklingsarbete och som kan leda fram till en gemensam handlingsplan. Använd metoden när du vill göra en probleminventering, eller när du vill ha idéer på hur ett problem ska lösas.


Fördelar:

Alla kan göra sin röst hörd. Även de som vanligen inte kommer till tals Alla bidrar i arbetet Allas idéer och förslag behandlas på samma sätt Metoden engagerar, alla är med och ni ser resultatet stegvis växa fram Helheten blir tydligArbetet sker i fyra steg:

1. Idésamling

2. Sammanställning av idéer/förslag

3. Prioritering av idéer/förslag

4. Fördjupning - utveckling/bearbetning av idéer/ förslag.Idéinsamling

Beskriv vad du vill ha ut av denna övning. Är det att få förslag till hur man ska lösa ett problem eller vill du göra en probleminventering? Frågeställningar som du kan ha användning för:

  • Vilka faktorer inverkar negativt på ...

  • Vilka störande moment finns ofta vid ...

  • Vilka hinder finns för att ...

  • Vilka problem ...

  • Hur vill ni ...

  • Vår ... kännetecknas av.

Var och en skriver sina förslag eller sina uppfattningar i en fråga, ex. saker som behöver förbättras, på 2-4 post it-lappar. Texta för att det ska vara lätt att läsa vad som är skrivet.


Tips: I nästa steg, när idéerna ska sammanställas, är det lämpligt om det sammanlagda antalet lappar är cirka 40-50 stycken. Får du 100 eller 200 lappar tar det lång tid och resultatet kan bli oöverskådligt. För att begränsa antalet, kan du låta deltagarna arbeta i grupper om två och två. Instruera dem att gå igenom sina lappar, sortera bort dubbletterna, och tillsammans enas om 10 lappar.


Sammanställning av idéer/förslag

Samla in alla lappar och blanda dem. Läs upp dem en och en. Kontrollera att alla förstår det som står på lappen. Be om förtydligande om det behövs.


Sätt därefter upp lapparna på vita tavlan eller på blädderblockspapper som du tejpat upp på väggen. Gruppera lapparna med deltagarnas hjälp. Idéer och förslag som hör ihop samlas bredvid varandra. Ofta kan man behöva flytta en eller annan lapp under arbetets gång till en plats där den passar bättre.


När alla lappar är uppsatta, rama in de lappar som hör ihop och sätt en samlande rubrik på respektive grupp.


Prioritering av idéerna och förslagen

Låt deltagarna avgöra vilka frågor man ska arbeta vidare med. Ställ frågan:

"Vilka idéer och förslag är viktigast att ta itu med just nu?" Ge varje deltagare ett antal klisterprickar


(3-6 st beroende på hur många idéer/förslag det finns. Tumregel: antal "prickar" = antal idéer/förslag delat med 3).


Be deltagarna att bestämma sig för var de ska sätta sina "prickar". När alla har bestämt sig, går alla gemensamt fram och sätter upp prickarna. Då påverkas omröstningen mindre av grupptryck.


När alla är klara, räknar du samman hur många röster respektive förslag har fått och skriver dit det vid respektive rubrik.


Fördjupning - utveckling/bearbetning av idéer/förslag

Bestäm hur många idéer/förslag ni ska arbeta vidare med. Till exempel de 5 som fått flest röster. Oftast är det lämpligt att fördjupningen sker i grupper. Pröva med att låta deltagarna själva välja vilken fråga de vill arbeta vidare med. Frågor som kan vara användbara är:

  • Hur är det när det är bra? -Hur når vi dit? -Ett första steg kan vara ... -Tidplan och ansvarig

  • Vilka är hindren? - Vilka är viktigast att eliminera? - Hur ska det gå till?

  • Vision - Nuläge - Vad göra - Handlingsplan

  • Hur är det idag? - Så här vill vi ha det - Hur når vi dit?

Till sist en redovisning och gemensam diskussion av respektive grupps arbete. Nästa steg är att upprätta en gemensam handingsplan över vad som ska hända härnäst, vem som är ansvarig och när det ska vara klart.

Kommentare


bottom of page