top of page

SWOT-analys

Uppdaterat: 29 maj 2018

SWOT-analysen är en enkel och användbar metod både inom företagsvärlden, i utbildningssammanhang och i projektverksamhet. Metoden kan användas bl.a. för att analysera strategier, göra utvärderingar och nulägesanalyser och för att dra upp riktlinjer för framtiden. En SWOT kan också användas när man ska formulera en gemensam strategi gällande någon fråga. Metoden kan användas för stora och små frågor.


SWOT är en förkortning av

S = Strengths (Styrkor)

W = Weakness (Svagheter)

O = Opportunities (Möjligheter)

T = Threats (Hot)

När ska vi använda denna metod?

SWOT-analysen kan göras på verksamheten som helhet men ni kan också välja ut ett mindre område som till exempel möten, information, metoder...


Exempelvis när ni vill

  • skapa underlag att jobba vidare från

  • analysera nuläget och strategier

  • belysa framtidens möjligheter och hot

  • kartlägga ett problem

  • få underlag till att skapa visioner

Alla i verksamheten kan delta i en SWOT-analys. Var och en kan på papper fylla i hur de ser på styrkor, svagheter, och så vidare. De samlade resultaten kan sammanställas på ett blädderblock. Efter en SWOT-analys kan arbetet fortsätta i en arbetsgrupp som ser över hur styrkor och möjligheter kan utnyttjas och hur ni skall gå tillväga för att minska svagheter och möta hot.


Ni kan också använda SWOT regelbundet för att utvärdera arbetet. Vilka är styrkorna? Vad kan bli bättre? Finns där några hot? Vilka åtgärder behövs?


SWOT-analysen kan också hjälpa att identifiera problem och att i tid möta konflikter, missnöje och i stället göra alla delaktiga i ansvaret. Det är en möjlighet att i tid rätta till misstag.


Hur genomförs metoden?

Börja med att rita upp ett fyrfält, t.ex. på ett blädderblock. Namnge de olika rutorna. Lista alla starka sidor och fördelar med frågan/problemet under ca 10 minuter (eller tills temat är uttömt). Fortsätt därefter med svagheter och lista på motsvarande sätt alla fel, hinder och problem som finns med nuläget.

När detta är gjort, se igenom er nulägesbild som bildas av de rutorna tillsammans. Diskutera och rösta fram vad ni verkligen vill värna om för framtiden och vilka problem som ni bör lösa på kort sikt.


Gå nu vidare mot FRAMTIDEN och jobba på motsvarande sätt med möjligheter. Var fantasifulla, skriv ner alla idéer. Avsluta med hoten. Vilka yttre och inre hot finns? Diskutera därefter fram de viktigaste hoten. Fortsätt arbeta kring frågorna till en konkret handlingsplan med vem som gör vad.


Är ni många deltagare kan ni dela upp er i mindre grupper och därefter sammanfatta allt i en stor SWOT.


Frågor att utgå från när ni bearbetar resultaten vidare:

  • Hur kan vi behålla, underhålla och förbättra våra STYRKOR?

  • Hur kan vi minimera våra SVAGHETER?

  • Vilken förbättringspotential finns?

  • Hur kan vi ta tillvara våra MÖJLIGHETER?

  • Hur kan vi förebygga och neutralisera HOTEN?

När SWOT-analysen är gjord är det bra att tillsammans göra en prioritering av vad ni ska jobba vidare med. Genom att kombinera resultaten från en SWOT-analys i en matris kan ni utveckla olika strategier. En SWOT-analys skall leva och upprepas i olika sammanhang. Då blir det en vana - en god sådan.

Commenti


bottom of page